Κυριακή 4 Οκτωβρίου 1998

Καταστατικό της ΑΛΕΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου με την επωνυμία "Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας"


Αρθρο_1___ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας και έδρα την Αθήνα.
Αρθρο_2___ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα:
__1. Η ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών (λογοτεχνία, κινηματογράφος, ζωγραφική κ.λπ) του χώρου του Φανταστικού (Επιστημονική Φαντασία και Φάντασυ).
__2. Η επικοινωνία και η συνεργασία των προσώπων που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό χώρο του Φανταστικού.
__3. Η επαφή, συνεργασία και παρέμβαση στους διάφορους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού για την προαγωγή των προηγουμένων.
__4. Η δημιουργία αρχείου πληροφοριών, βιβλιοθήκης κ.λπ. για τα θέματα του πολιτιστικού χώρου του Φανταστικού.

Η δραστηριότητα και το πνεύμα της λέσχης είναι αντίθετα σε κάθε μορφής ρατσισμό και προκατάληψη κάθε τύπου, ενώ η λειτουργία της θα έχει μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, και θα ενισχύει και διευκολύνει την συλλεκτική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προαγωγή και πραγμάτωση των σκοπών της λέσχης προς την κατεύθυνση της νεολαίας.
Αρθρο_3___ΜΕΣΑ
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι
__1. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, συζητήσεων, μελετών, δημοσιεύσεων, κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων.
__2. Η σύσταση ομάδων εργασίας - μελέτης για ειδικά θέματα του κύκλου ενδιαφερόντων του Συλλόγου.
__3. Η διοργάνωση χορών, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών και ενδιαφερομένων και την ψυχαγωγία τους.
__4. Η ίδρυση εντευκτηρίου.
__5. Η έκδοση ενημερωτικού δελτίου και άλλων εντύπων σχετικών με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Συλλόγου.
__6. Η αντιπροσώπευση με δική μας σελίδα στο Διαδίκτυο (internet), επιδιώκοντας την διασύνδεσή μας με άλλους οργανισμούς αναλόγων δραστηριοτήτων και προσανατολισμών σε όλη τη γη και αλλού...
Αρθρο_4___ΜΕΛΗ
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε ιδρυτικά, δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.
Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνοι που είχαν την πρωτοβουλία της ίδρυσης της λέσχης και οι οποίοι υπογράφουν αρχικά το καταστατικό της. Εξομοιώνονται σε όλα με τα τακτικά μέλη.
Δόκιμα μέλη είναι τα εγγραφόμενα μέλη, τα οποία γίνονται τακτικά μετά παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών. Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συλλόγου. Η εγγραφή των μελών γίνεται με αίτησή τους στο Δ.Σ. προσυπογραφόμενη από δύο τακτικά μέλη, και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και μιας τουλάχιστον εξαμηνιαίας συνδρομής.
Τακτικά μέλη είναι ο κύριος κορμός του Συλλόγου και μαζί με τα ιδρυτικά μέλη απαρτίζουν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα κατά την ημέρα των εκλογών έχουν δικαίωμα να εκλέγουν το Δ.Σ., την Εξ.Ε.και την Εφ.Ε. του Συλλόγου, και έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε αυτά εφόσον επιπλέον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει τακτικά μέλη τρείς (3) μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ., όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση της ευόδωσης των σκοπών του Συλλόγου. Δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις, αλλά ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός αν είναι ταυτοχρόνως και τακτικά μέλη. Απολαμβάνουν εθιμοτυπικά ιδιαίτερη μεταχείριση και μπορούν να προεδρεύουν, εφόσον κληθούν, στις Γενικές Συνελεύσεις.
Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι αυτοί που πληροφορούνται για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ενδεχομένως συμμετέχουν σ' αυτές, λαμβάνουν τα σχετικά έντυπα που εκδίδονται και γενικώς δείχνουν σταθερό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της λέσχης.

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ..
Αρθρο_5___ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο, αφού καταθέσει στο Δ.Σ. σχετική γραπτή δήλωσή του.
Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από το Σύλλογο το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές δύο ετών.
Με απόφαση της Γ.Σ. διαγράφεται από το Σύλλογο το μέλος που η συμπεριφορά του κρίνεται επιβλαβής για το Σύλλογο.
Το διαγραφέν μέλος μπορεί να επανεγγραφεί από το όργανο που το διέγραψε
__1. Με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον καταβάλλει τις καθυστερούμενες συνδρομές
__2. Με απόφαση της Γ.Σ. εφόσον αρθεί ο λόγος της επιβλαβούς για το Σύλλογο συμπεριφοράς του ή κριθεί εκ των υστέρων άκυρη η απόφαση διαγραφής.
Αρθρο_6___ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
__1. Η συνδρομή των μελών του και το δικαίωμα εγγραφής.
__2. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών και οι επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ελλάδος και εξωτερικού.
__3. Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα.
__4. Τα τυχόν έσοδα από τις πολιτιστικές - ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητές του.
__5. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σύλλογο.

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στις 3.000 δρχ.
Η εξαμηνιαία συνδρομή ορίζεται στις 12.000 δρχ., ενώ για μαθητές και φοιτητές ορίζεται στις 6.000 δρχ..

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την εξαμηνιαία συνδρομή τους εντός του πρώτου διμήνου εκάστου εξαμήνου του έτους.

Τα αναφερόμενα ποσά ή νομίσματα δύνανται να τροποποιηθούν από την Γ.Σ. του Συλλόγου.
Αρθρο_7___ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.).
Κατά την φάση ίδρυσης του Συλλόγου και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η διεκπεραίωση των θεμάτων γίνεται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία παραδίδει στην Γ.Σ. και διαλύεται..
Αρθρο_8__ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο κατά τον μήνα Οκτώβριο και έκτακτα
__1. όποτε το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ., το οποίο καθορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.
__2. αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου με έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. όπου αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση.
__3. αν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτησή της προς το Δ.Σ. όπου αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Δ.Σ. για τον ορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ. που δεν πρέπει να είναι αργότερα από τον ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στις εφημερίδες ή με ατομικές προσκλήσεις δέκα τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε η Γ.Σ. Η ανακοίνωση - πρόσκληση αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ., την ημερήσια διάταξη, καθώς και μνεία του χρόνου (μεταξύ επτά (7) και εικοσιμιάς (21) ημερών) και τόπου επανάληψης της συνεδρίασης σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Η Γ. Σ. έχει απαρτία εφόσον παρίσταται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σε περίπτωση δε μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Συλλόγου, η επαναλαμβανόμενη Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
Την Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Πρόεδρος που εκλέγεται για τον σκοπό αυτό από τη Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Συλλόγου.
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, ελέγχει και εγκρίνει τις πράξεις του Δ.Σ., τον απολογισμό του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Αρθρο_9___ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση που γίνεται το αργότερο σε μία εβδομάδα από την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του χάνει τη θέση του, την οποία λαμβάνει ο πρώτος στη σειρά των αναπληρωματικών, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ..
Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ., το Δ.Σ. συμπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και επανασυγκροτείται σε σώμα το Δ.Σ.. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά αρνούνται και εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. δεν ανέρχεται σε πέντε (5), συγκαλείται Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και όλων των υπολοίπων αιρετών οργάνων.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά τακτικά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το ίδιο. Έκτακτα συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, καθορίζοντας και τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μέρες από την επίδοση σ' αυτόν της αίτησης να καλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα τρία (3) από τα πέντε μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη που εψήφισε ο Πρόεδρος.
Αρθρο_10___ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε Αρχή ή Δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει σ' αυτό, υπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, προεδρεύει στις Γ.Σ., φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας του και σε κάθε αρμοδιότητά του.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εγγράφων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Για τους σκοπούς αυτούς τηρεί τα εξής βιβλία:
__Α. βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
__Β. βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
__Γ. βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου
__Δ. Πρωτόκολλο εγγράφων και αλληλογραφίας

Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., που ορίζει το Δ.Σ..

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδει τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές, βάσει των αντίστοιχων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Τηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία και κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι 50.000 δρχ. (το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.), τα δε υπόλοιπα τα καταθέτει στα ονόματα των Προέδρου και Ταμία σε τραπεζικό λογαριασμό. Ανάληψη από τον λογαριασμό αυτό γίνεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., που ορίζει το Δ.Σ..

Για τον συντονισμό των τμημάτων, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ορίσει ένα μέλος του ως Γενικό Συντονιστή.
Αρθρο_11___ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια, μαζί με το Δ.Σ., και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και αντικείμενό της είναι να ελέγχει και να επιβλέπει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και του ταμία.
Η Εξ.Ε. μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή της συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος την εκπροσωπεί.
Η Εξ.Ε. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει τα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα και το ταμείο του συλλόγου, τα οποία το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της.
Η Εξ.Ε. συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
Η Εξ.Ε. έχει δικαίωμα για θέματα της αρμοδιότητάς της να ζητήσει από το Δ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γ.Σ..
Αρθρο_12___ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Η Γενική συνέλευση μετά το τέλος της συζήτησης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον υπάρχει θέμα εκλογών, εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε.), η οποία
__1. παραλαμβάνει όλα τα σχετικά με την διοίκηση (βιβλία, έγγραφα, ταμείο, κ.λπ.).
__2. διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξ.Ε. την ίδια μέρα ή ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ. σε άλλη οριζόμενη ημερομηνία.

Οσοι επιθυμούν και έχουν δικαίωμα βάσει του καταστατικού να θέσουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω όργανα, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την Εφ.Ε..
Η προθεσμία (τουλάχιστον ημίωρη) υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει με την ανακοίνωσή τους από την Εφ.Ε..
Στη συνέχεια, η Εφ.Ε. συντάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο, χωριστά για το Δ.Σ. και την Εξ.Ε..
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από έναν ως πέντε (1-5) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και από έναν ως τρεις (1-3) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε.. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται αυθημερόν.
Εκλέγονται για το Δ.Σ. πέντε (5) τακτικά μέλη και μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά.
Εκλέγονται για την Εξ.Ε. τρία (3) τακτικά μέλη και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά.
Η Εφ.Ε. συγκαλεί εντός εβδομάδος το ΔΣ σε συνεδρίαση με θέμα την συγκρότηση αυτού σε σώμα.
Η Εφ.Ε. εκπροσωπεί τον σύλλογο μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ..
Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει αυθημερόν από την Εφ.Ε. όλα τα σχετικά με τη διοίκηση (βιβλία, έγγραφα, ταμείο κ.λπ.)
Αρθρο_13___ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις εκτός της έδρας του, για την καλύτερη επαφή με τα μέλη του στις αντίστοιχες περιοχές.
Η απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος λαμβάνεται από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. Ο τρόπος λειτουργίας και η διοίκηση των τυχόν παραρτημάτων αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ..
Αρθρο_14___ΙΔΡΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο Σύλλογος υποδιαιρείται σε τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας, όπως αυτό ερμηνεύεται από το Δ.Σ., ερμηνεία που μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από προσφυγή στην Γ.Σ..

Τα τμήματα δημιουργούνται με απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεών του και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία:
__1. Επεξήγηση του αντικειμένου δραστηριότητας και αιτιολόγηση των λόγων που οδήγησαν στην ίδρυσή του
__2. Ονομαστική αναγραφή των πρώτων, μετά την ίδρυση, μελών του τμήματος, καθώς και του υπευθύνου του. Εξυπακούεται ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι ήδη μέλη του Συλλόγου.
__3. Εάν παραχωρούνται από τον Σύλλογο στο τμήμα οικονομικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του και ποια είναι αυτά. Διευκρινίζεται ότι η κυριότητα των στοιχείων αυτών, εκτός των μετρητών χρημάτων, ανήκει πάντοτε στον Σύλλογο, του οποίου φυσικά θεωρούνται περιουσία.

Το Δ.Σ. έχει τη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στην ίδρυση τμήματος όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Υποχρεούται όμως να ιδρύσει τμήμα στις παρακάτω περιπτώσεις:
__1. Εάν το ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου
__2. Εφόσον η ίδρυση τμήματος αποφασισθεί από την Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. θεωρείται ότι απλά εκτελεί την απόφαση της Γ.Σ., ως ημερομηνία δε ίδρυσης του τμήματος θεωρείται αυτή της λήψης απόφασης της Γ.Σ..

Η κατάργηση του τμήματος γίνεται:
__* Με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον το τμήμα είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία και απόφαση αυτού, χωρίς την ιδρυτική παρέμβαση της Γ.Σ.. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή στην Γ.Σ..
__* Αλλως με απόφαση της Γ.Σ., που δεν επιδέχεται ενδοσωματειακή προσφυγή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η απόφαση της κατάργησης να είναι ειδικά και ορισμένα αιτιολογημένη, να αποδεικνύεται δε από αυτή τόσο η νομιμότητα όσο και η σκοπιμότητα της κατάργησης και να συντάσσεται έκθεση οικονομικής εκκαθάρισης του τμήματος που θα ενσωματώνεται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ..

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης τμήματος τυχόν εξοπλισμός ή περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στη διάθεση του τμήματος, τίθενται υπό την διάθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Αρθρο_15___ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επικεφαλής του κάθε τμήματος το Δ.Σ. μπορεί να διορίσει έναν Υπεύθυνο τμήματος.
Ο Υπεύθυνος τμήματος αποτελεί το κατ' εξοχήν αρμόδιο και υπεύθυνο άτομο για την διοίκηση και τη φροντίδα της δραστηριότητας που ασκεί το τμήμα και είναι αντίστοιχα υπόλογος έναντι του Συλλόγου.
Ο υπεύθυνος τμήματος παύεται με απόφαση του Δ.Σ.
Βασικό κριτήριο για την ανάληψη της θέσης αυτής αποτελεί το ενδιαφέρον και οι γνώσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ύπαρξη υπευθύνου σε κάποιο τμήμα, το τμήμα αυτό υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ..
Η θητεία των υπευθύνων ανεξάρτητα από το πότε διορίστηκαν λήγει ταυτόχρονα με την θητεία του Δ.Σ..
Αρθρο_16___ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Η Γ.Σ. αποφασίζει αν ο Σύλλογος θα είναι μέλος υπερκείμενου συλλογικού οργάνου (Ενώσεως, Ομοσπονδίας, κ.λπ.).
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται από τη Γ.Σ., ως αντιπρόσωποί του για τη συμμετοχή και εκλογή στη διοίκηση των υπερκείμενων οργάνων στα οποία ο Σύλλογος είναι μέλος. Τα υπερκείμενα όργανα θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκλογής αυτής με αποστολή σ' αυτά αντιγράφου του σχετικού πρακτικού.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή ή δεν έχει γίνει η σχετική εκλογή, μπορούν σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. να ορισθούν αντιπρόσωποι εκ των μελών του Δ.Σ. ή των υπευθύνων τμημάτων (εφόσον είναι τακτικά μέλη).
Αντιπροσώπευση του Συλλόγου σε υπερκείμενο όργανο, εκτός από τους παραπάνω τρόπους, απαγορεύεται.
Αρθρο_17___ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Ο Γενικός Συντονιστής φροντίζει για την εύρυθμη και συντονισμένη λειτουργία των τμημάτων και προΐσταται συντονιστικά των υπευθύνων των τμημάτων με τους οποίους υποχρεούται να συνεργάζεται.
Η θητεία του Γενικού Συντονιστή λήγει ταυτόχρονα με την θητεία του Δ.Σ., εκτός αν το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αποφασίσει να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητα του Γενικού Συντονιστή νωρίτερα.
Αρθρο_18___ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γ.Σ..
Για την λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ακόμη και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση. (Τα κλάσματα στρογγυλεύονται στον επόμενο ακέραιο αριθμό).
Ο Σύλλογος διαλύεται όταν ο αριθμός των τακτικών μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10) ή δεν πραγματοποιηθεί Γ.Σ. επί διετία. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο Παιδικό Χωριό sos της Βάρης.
Αρθρο_19___ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με την επωνυμία του, Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας και το έτος ιδρύσεώς του. Για την αλληλογραφία με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σφραγίδα με την επωνυμία και την έδρα στην αγγλική: Science Fiction Club of Athens, Hellas και το έτος ιδρύσεως.
Αρθρο_20___ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δεν επιτρέπεται η κατάργηση ή η τροποποίηση των άρθρων υπ' αριθμόν ένα (1), δύο (2) και είκοσι (20).
Αρθρο_21___ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των τυχόν ειδικών νόμων.
Αρθρο_22___ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα και αφού συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του υπογράφεται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.
Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 1998
Τα Ιδρυτικά Μέλη :
[01 Αντωνόπουλος Μιχαήλ],
[02 Αρβανίτης Δημήτρης],
[03 Αριανούτσος Στυλιανός],
[04 Βελλιανίτη Ελένη],
[05 Γερογιάννης Κων/νος],
[06 Γιοχάλας Αλέξανδρος],
[07 Καράβολας Βασίλης],
[08 Κατσαβός Γεώργιος],
[09 Κοσμίδης Κοσμάς],
[10 Κουτρουμάνος Χρήστος],
[11 Κρητικός Βαγγέλης],
[12 Λάζου Μάρτζη],
[13 Λαμπρινός Γρηγόρης],
[14 Λιθαρής Χριστόδουλος],
[15 Μάντης Γιώργος],
[16 Μανωλάς Μανώλης],
[17 Μαστοράκης Αγγελος],
[18 Τσάλλας Δημήτρης],
[19 Φιαμού Ανθίππη],
[20 Φιλιπποπούλου Λήδα],
[21 Φραγκιά Αναστασία],
[22 Ραπτόπουλος Δημήτρης],
[23 Πατρικίου Μαρία],
[24 Γούλας Γεώργιος],
[25 Βεντούρι Σταυρούλα]